1. BAA
 2. BAB
 3. BAC
 4. BAD
 5. BAE
 6. BAF
 7. BAG
 8. BAH
 9. BAJ
 10. BAK
 11. BAL
 12. BAM
 13. BAN
 14. BAP
 15. BAR
 16. BAS
 17. BAT
 18. BAX
 19. BAY
 20. BAZ