1. SAA
 2. SAB
 3. SAC
 4. SAD
 5. SAE
 6. SAF
 7. SAG
 8. SAH
 9. SAI
 10. SAL
 11. SAM
 12. SAN
 13. SAO
 14. SAP
 15. SAR
 16. SAS
 17. SAT
 18. SAU
 19. SAV
 20. SAY