1. STA
  2. STE
  3. STI
  4. STO
  5. STR
  6. STU
  7. STY