1. alle woorden die eindigen op isme

  Abolitionisme: de overtuiging dat slavernij moet worden afgeschaft.
  Activisme: het zich ergens actief voor inzetten
  Adoptianisme: een in de 2e eeuw ontstane opvatting, dat Christus in feite een door God uitverkoren profeet was.
  Agnosticisme: de overtuiging dat men niet weet/kan weten of er een God of goden bestaan.
  Alcoholisme: de verslaving aan ethanol.
  Alevitisme: stroming binnen de Islam
  Alfabetisme: het tegenovergestelde van analfabetisme
  Altruïsme: onbaatzuchtig handelen.
  Anabaptisme: stroming binnen het protestantisme, bekend vanwege de volwassendoop.
  Analfabetisme: het niet kunnen lezen of schrijven
  Anarchisme: politieke stroming die streeft naar een samenleving zonder regering.
  Anarchocommunisme: stroming binnen het anarchisme die streeft naar een communistische samenleving.
  Anarchokapitalisme: stroming binnen het anarchisme die streeft naar een volledig vrije markt.
  Anarchosyndicalisme: stroming binnen het anarchisme die streeft naar organisatie binnen syndicaten, of vakbonden.
  Anarchopacifisme: – stroming binnen het anarchisme die streeft naar geweldloosheid.
  Anarcho-primitivisme: stroming binnen het anarchisme die streeft naar een niet-technologische, primitieve samenleving.
  Andersglobalisme: beweging die zich verzet tegen een neoliberale manier van globalisering.
  Anglicanisme: christelijke stroming, verenigd in de Anglicaanse Kerk.
  Anglicisme: aan het Engels ontleende taalwending
  Animisme: wereldbeeld of religie, waarbij alle wezens en dingen een ziel hebben.
  Anti-Amerikanisme: weerzin tegen Amerika.
  Anticommunisme: beweging die zich verzet tegen het communistische gedachtegoed en communistische organisaties.
  Antifascisme: beweging die zich verzet tegen het fascistische gedachtegoed en fascistische organisaties.
  Antiglobalisme: beweging die zich verzet tegen alle vormen van globalisering.
  Antiklerikalisme: beweging die zich verzet tegen de invloed van de clerus, de geestelijkheid, van een kerk.
  Anti-intellectualisme: afkeer van intellectuelen en intellectuele instellingen.
  Antisacerdotalisme: sacerdotium* was een nieuwe religieuze beweging die zich verzette tegen het onderscheid tussen de leek en de clericus (lid van de geestelijke stand) binnen de Hiërarchie van de Rooms-Katholieke Kerk.
  Antisemitisme: vijandige houding ten opzicht van joden.
  Antitheïsme: stroming die vindt dat theïsme de theïst zelf geestelijk aantast.
  Archaïsme: als verouderd beschouwd woord of als verouderd beschouwde uitdrukking
  Arianisme: stroming binnen het christendom, ontstaan in het begin van de 4e eeuw, die werd genoemd naar haar stichter Arius
  Atavisme: organisme dat een (vermoedelijke) ommekeer maakt in zijn evolutie
  Atheïsme: de overtuiging dat er geen God of goden bestaan.
  Austroslavisme: politieke stroming die streefde naar hervorming van de Oostenrijks-Hongaarse monarchie.
  Autisme – de belangrijkste stoornis binnen het ASS-spectrum
  Autonomisme – het streven naar autonomie of naar een alternatieve orde buiten de gevestigde samenleving

  Bahaïsme: het geheel aan denkwijzen rond het Bahai-geloof, ook wel het geloof zelf.
  Baptisme: stroming binnen het protestantisme, ontstaan in Engeland, variant op Anabaptisme
  Barbarisme: vreemd, onaangepast leenwoord
  Belgicisme: politieke opvatting die de Belgische eenheid vooropzet
  Boeddhisme: religieuze-filosofische stroming, gesticht door Gautama Boeddha.
  Botulisme: vergiftiging door botuline.
  Brahmanisme: religieuze stroming, voorloper van het hindoeïsme

  Calvinisme: stroming binnen het protestantisme, gebaseerd op de leer van Johannes Calvijn.
  Centralisme: het streven een organisatie of land vanuit één centraal punt te laten besturen.
  Chauvinisme: ingenomenheid met het eigen land of volk.
  Christenanarchisme: stroming binnen het anarchisme, waarbij men zich beroept op (elementen van) het christendom.
  Classicisme
  Commensalisme
  Communisme: politieke stroming die streeft naar een maatschappijvorm waarbij de productiemiddelen gemeenschappelijk eigendom zijn.
  Confessionalisme: politieke stroming die er naar streeft religieuze overtuigingen binnen de politiek ten uitvoer te brengen.
  Conformisme
  Congregationalisme
  Conservatisme: politieke stroming die streeft naar het behoud van traditie en normen en waarden.
  Corporatisme: politieke stroming die er naar streeft de wetgevende macht onder te brengen bij burgervergaderingen van verschillende belangengroeperingen.
  Creationisme

  Dadaïsme: cultuurbeweging die is begonnen tijdens de Eerste Wereldoorlog
  Darwinisme
  Deïsme: de overtuiging dat God of de goden transcendent zijn (boven en buiten de schepping staan).
  Democratisch centralisme: aanduiding voor de partijstructuur van communistische partijen.
  Dimorfisme
  Dialectisme
  Docetisme
  Dualisme: in de filosofie het uitgaan van twee tegengestelde grondbeginselen, in de politiek de scheiding der machten binnen het bestuur

  Eclecticisme: het combineren van kenmerken van verschillende stijlen of stromingen
  Egalitarisme: de overtuiging dat mensen in politiek en/of sociaal opzicht gelijk moeten zijn.
  Egocentrisme
  Egoïsme: Overtuigd (verblind) zijn van zichzelf
  Elitarisme: de overtuiging dat een elite de meeste inspraak moet hebben in de bestuurlijke zaken van de samenleving.
  Encratisme
  Epicurisme
  Etatisme: de opvatting dat de overheid de samenleving in alles moet sturen
  Eurocentrisme: het gericht zijn op Europa en de Europese cultuur, en die hoger inschatten dan andere culturen.
  Eurocommunisme: politieke stroming binnen het West-Europese communisme
  Existentialisme
  Extremisme

  Ook interessant:  etnocentrisme

  Fascisme: politieke stroming die streeft naar een autoritair bestuurde samenleving, waarbij de natie boven het individu wordt gesteld.
  Fauvisme
  Feminisme: is een algemene aanduiding voor een verzameling maatschappelijke en politieke stromingen of bewegingen die ongelijke (machts-)verhoudingen tussen mannen en vrouwen kritisch analyseert.
  Fouriérisme
  Frisisme: aan het Fries ontleende taalwending
  Fundamentalisme: het vasthouden aan de grondbeginselen van een historisch gesitueerd gedachtegoed

  Gallicisme: aan het Frans ontleende taalwending
  Geocentrisme
  Germanisme: aan het Duits ontleende taalwending
  Globalisme: hetzelfde als mondialisering
  Gnosticisme

  Hebraïsme: aan het Hebreeuws ontleende taalwending
  Hedonisme
  Heliocentrisme
  Hindoeïsme: een dharmische religie, een groep van religieuze opvattingen en praktijken, of een groep van religieuze tradities, die zijn oorsprong heeft op het Indische subcontinent.
  Hollandisme
  Modern humanisme
  Renaissance-humanisme

  idealisme: een begrip met meerdere, aan elkaar soms zelfs tegenstrijdige betekenissen. Het wordt door de een gebruikt als nauwkeurig afgebakende beschrijvende term in (bijvoorbeeld) de filosofie, terwijl het elders slechts als polemische term gebruikt wordt.
  ietsisme
  imperialisme: het proces waarbij landen hun macht in andere delen van de wereld uit willen breiden door gebieden te veroveren en te beheersen.
  indifferentisme
  infantilisme: de neiging zich als een kind te gedragen
  internationalisme
  individualistisch anarchisme
  islamisme
  isma’ilisme

  Jaïnisme
  Jansenisme – religieuze en politieke beweging uit de 17e en 18e eeuw
  Jongeaardecreationisme

  Kapitalisme: een politiek-economisch systeem dat onder andere gekenmerkt wordt door privé-eigendom van de productiemiddelen (zoals: machines, grond, gebouwen, grondstoffen en arbeid).
  Katholicisme
  Keynesianisme
  Kolonialisme
  Kubisme

  Laxisme
  Leninisme
  Liberalisme
  Libertarisme
  Libertarisch socialisme
  Linksextremisme
  Links-liberalisme
  Linksnationalisme
  Lusitanisme: aan het Portugees ontleende taalwending
  Lutheranisme: naast het calvinisme, de belangrijkste stroming binnen het protestantisme

  Manicheïsme
  Maoïsme
  Marcionisme
  Materialisme
  Marhaenisme
  Martinisme
  Marxisme – de theoretische grondslag voor het moderne communisme, gebaseerd op de ideeën en denkbeelden van Karl Marx en Friedrich Engels.
  Mechanisme – iets dat mechanisch functioneert (ook fig.)
  Mesmerisme
  Methodisme
  Minarchisme
  Monarchianisme
  Monarchisme
  Monisme
  mono-energisme
  Monofysitisme
  Monotheïsme: is het geloof in het bestaan van één god
  Monotheletisme
  Montanisme

  Narcisme: zelf-obsessie.
  Nationaalsocialisme
  Nationalisme: een politieke ideologie, waar geen vaste en onbetwistbare definitie voor bestaat. Verschillende uitleggingen kunnen zijn: vaderlandsliefde, het streven naar congruentie van natie en staat (natiestaat) of het ophemelen of verdedigen van het eigene.
  Naturalisme
  Nazisme
  Neoclassicisme
  Neoconservatisme
  Neologisme: nieuwvorming, nieuw woord in een taal
  Neomalthusianisme
  Nepotisme: het begunstigen van de eigen familieleden ten opzichte van anderen
  Nestorianisme
  Novatianisme
  Nudisme

  Oscurantisme: het doelbewuste streven om andere mensen in onwetendheid te houden en zelfstandig denken te verhinderen.

  Pacifisme
  Panafrikanisme
  Panarabisme
  Panentheïsme
  Pangermanisme
  Panslavisme
  Pantheïsme
  Panturkisme
  Peronisme
  Piëtisme: vroomheidsbeweging in de Lutherse Kerk uit de 17e/18e eeuw
  Polypersonalisme: een kenmerk van werkwoorden in polysynthetische talen
  Polytheïsme
  Presbyterianisme
  Priapisme
  Pragmatisme
  Progressivisme
  Protestantisme

  Racisme
  Raëlisme
  Radencommunisme
  Radicalisme
  Realisme
  Rechtsextremisme
  Regionalisme
  Relativisme
  Republikanisme – een politieke stroming die vindt dat de staatsvorm van een natie een republiek moet zijn: de erfopvolging is per definitie uitgesloten; een president bezit de uitvoerende macht en is door een volk, dat de soevereiniteit bezit, verkozen.
  Restaurationisme
  Revisme – een door Gerard Reve verzonnen (literaire) seksuele fantasie waarin je partner je een andere persoon aanbiedt voor seks; het gaat niet om een trio, omdat je partner niet betrokken is bij de seks.
  Rigorisme

  Sabellianisme
  Saint-Simonisme
  Salafisme
  Satanisme
  Sciëntisme
  Secularisme
  Seksisme
  Separatisme
  Shaivisme
  Shaktisme
  Shintoïsme
  Sikhisme
  Situationisme
  Sjiisme
  Smartisme
  Sociaal-anarchisme
  Sociaal darwinisme
  Socialisme: een maatschappijvorm gebaseerd op gelijkheid, sociale rechtvaardigheid en solidariteit
  Soefisme
  Soennisme
  Soevereinisme
  Solidarisme
  Spiritisme
  Speciesisme
  Stalinisme
  Stoïcisme: filosofische stroming die rond 300 v.Chr. begonnen is in Griekenland
  Supranationalisme
  Surrealisme
  Syllogisme
  Syncretisme: het verdwijnen of samenvallen van morfologische uitgangen, deflexie

  Taalpurisme
  Talmidaïsme
  Taoïsme
  Thatcherisme
  Theïsme
  Thomisme
  Trotskisme

  Uniformitarianisme
  Utilitarisme

  Vandalisme: vernielzucht
  Vaishnavisme
  Veganisme
  Vegetarisme
  Verlichtingsfundamentalisme

  Wahabisme

  Zoroastrisme

  +1
  0

Ik wil hier ook wat over zeggen

Geef me een andere volkab

Deel je kennis over alle woorden die eindigen op isme en verlicht

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*